Vårt förbund samordnar golfen i alla Hallands kommuner, förutom Kungsbacka.

HGDF skall inom sitt geografiska område svara för:

- samordning och utveckling av golfverksamheten.
- att stödja och underlätta klubbarnas arbete.
- att vara Svenska Golfförbundets förlängda arm på det regionala planet.
- förbereda och genomföra årsmöten, ERFA-träffar och andra aktiviteter.
- lämna råd och service till klubbarna.
- rekommendera/avslå nya klubbars ansökningar om medlemskap i SGF.

HGDF skall verka för att alla som vill, skall få möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar.

Vidare arbetar HGDF för

- att golfspel utövas enligt golfens regelverk och i samklang med god etik och moral.
- att golfen är öppen för alla, oavsett kön, ålder, inkomst, nationalitet, fysiska eller psykiska handikapp.
- att golfen är fri från våld.
- att golfen är fri från droger och dopning.
- att golfen är friskvård utan motstycke.
- att golfen är jämställd.
- att golfen är karaktärsdanande.
- att golfen ger social gemenskap.
- att golfen liksom idrotten i övrigt är en viktig del av samhället.

Distriktets verksamhet skall syfta till:

- en sund utveckling av golfsporten.
- förbättrad service till klubbarna och deras medlemmar.
- förbättrat samspel mellan myndigheter, organisationer och individer.
- ökad effektivitet.

Verksamhetsplan

 1. Hålla kontakt med och besöka distriktets klubbar och hålla sig underrättad om verksamheten där. Detta sker med hjälp av de kontaktpersoner till klubbarna som utsetts inom HGDFs styrelse. Detta sker också i samband med distriktets styrelsemöten, som cirkulerar mellan klubbarna.
 2. Se till att klubbarna i distriktet blir representerade på SGFs Förbundsmöte.
 3. Se till att klubbarna i distriktet blir representerade på Hallands IFs och SISUs årsmöten.
 4. Deltaga i de träffar som SGF anordnar, såsom ordförandekonferens, distrikts-ERFA m.fl.
 5. Arrangera vår- och höstårsmöte.
 6. Arrangera ERFA-träff under hösten
 7. Genomföra aktiviteter enligt resp. kommittés verksamhetsplan.
 8. Handlägga juridiska frågor.
 9. Medverka till samarbete mellan distriktets klubbar enligt klubbarnas önskemål.
 10. Verka för att vi rekryterar och behåller flera juniorer i våra klubbar.
 11. Verka för att det fria spelet för distriktets juniorer fortsätter på klubbarna.
 12. Arbeta för att en gemensam planerings- och genomförandeprocess mellan de olika nivåerna (klubb, distrikt och centralt) i Golfsverige genomförs enligt riktlinjer fastlagda på Förbundsmöte och av SGF.
 13. Medverka till att de beslut som fattas av Förbundsmötet blir genomförda på distrikts- och klubbnivå