SGF´s Bankonsulenter

Det finns sju bankonsulenter anställda av Svenska Golfförbundet. De står till förfogande för klubbarna att använda sig av för att få hjälp med sina golfanläggningar.

Förutom breddkunskap inom anläggande och allmän skötsel finns stora specialistkunskaper hos bankonsulenterna. Varje konsulent ansvarar utöver generell rådgivning till anläggningar inom sin region även för ett eget specialområde som bevakas och följs mer ingående. Konsulenten delar med sig av de specifika specialistkunskaperna vid SGF:s utbildningar samt vid behov även vid särskild rådgivning till klubbarna över hela landet, det vill säga även utanför bankonsulentens hemmaregion

Hallands kontaktperson är:

Kim Sintorn
Bankonstruktion, dränering och växtlighet
E-post: Kim Sintorn
Mobil: 070-636 82 80

Kim är utbildad agronom och har tidigare byggt Flädje GK där han arbetat som greenkeeper. Han är förutom expert på allmän banskötsel specialist inom banbyggnation och dränering. Han samordnar rådgivning och är praktiskt sakkunnig inom området Forskning & Utveckling. Vill ni veta mer om trender inom banskötsel, hör av er till Kim.


Miljöcertifiering enl. GEO

GEO (Golf Environment Organisation) är en organisation vars främsta syfte är att främja hållbarhet inklusive miljömedvetenhet på golfanläggningar.

GEO systemet är ett miljöledningssystem anpassat till golfens förutsättningar. Systemet är web baserat och användarvänligt, följer en standardiserad struktur med ett brett spektrum av kvalitativa och kvantitativa frågor.

GEO systemet lanserades 2009, och hittills har ca 85 klubbar världen över certifierats.

GEO är ett bra sätt att kommunicera golfens miljöarbete och att golfklubbarna har framgångsrikt minskat sin miljöbelastning. För klubbar som har SGFs miljödiplom och vill komma vidare i miljöarbetet är GEO en naturlig fortsättning.

Sverige var från början i framkant med GEO certifiering, de 2 första klubbarna i världen som certifierades enligt GEO var svenska, Ljunghusen och Forsgården. Dessa klubbar är också de första som efter 3 år förnyat sina certifikat. För närvarande har ytterligare 4 svenska klubbar certifierats, och 15 klubbar registrerat sig och därmed tagit de första stegen mot certifiering. De 4 senast certifierade klubbarna är Nacka, Kungsbacka, Saltsjöbaden och Kristianstad.
Svenska golfanläggningar har stor miljökunskap, och sitt miljöarbete väl dokumenterat i miljöplaner, skötsel program, sprutjournaler etc. Detta innebär att större delen av den information som efterfrågas för registreringen i GEO finns tillgänglig i klubben.  

Att registrera sig är enkelt och att jobba i programmet är kostnadsfritt. Det är först när klubben känner sig klar, för eventuell certifiering och vill kontakta en verifierare, som det kostar. Anmälan om certifiering kostar ca 1600 kr. 

Varför skall klubben GEO certifiera?

- Minska golfanläggningens miljöbelastning 
- Kommunicera miljöarbetet externt och internt
- Struktur och rutiner för anläggningens miljöarbete
- Kvalitetssäkring av anläggningens miljöarbete
- De anställdas delaktighet
- Kontinuitet och ständiga förbättringar genom återkommande revisioner
- Tillgång till kunskap och nätverk
- Bas för bra samarbete med myndigheter
- Varumärkesbyggande
- PR
- Ökad professionalitet 

Sammanfattning 
En positiv styrelse och en miljögrupp med klubbchef, banchef och engagerade förtroendevalda är en bra start för ett bra miljöarbete och ger goda möjligheter att ansluta sig till GEO s miljöcertifiering.   

Det är enkelt och kostnads fritt att registrera sig och starta fylla på uppgifter i GEO s program. 
Många Svenska golfklubbar har redan idag ett bra miljöarbete och har mycket material för att uppfylla många av GEO s kriterier.

För klubbar som redan har SGFs Miljödiplom är GEO certifieringen logisk fortsättning. 

Har ni funderingar eller frågor tveka inte att kontakta mig.

Mer info om GEO HÄR

Peter Edman  
SGF

Ban- & Miljö kommittén

Ansvarar för: genomförande av ERFA-träffar och annan aktuell utbildning för klubbarnas banarbetare och bankommitté. , att vidarebefordra försöksresultat i banskötsel från SGF:s banverksamhet till GK, att stödja klubbarna i arbetet med att ta fram fungerande verksamhetsplan innehållande arbetsplan för banan, instruktion för bankommittén, befattningsbeskrivning för greenkeepern, långtidsplan på förändringar och förbättringar på banan, maskininvesteringsplan och internkontroll. Att arbeta efter HGDF:S uppsatta målsättning att utveckla ett nära samarbete med klubbarna i miljöfrågor påverka attityder, utbilda, informera och stimulera golfens ledare och aktiva till engagemang och delaktighet i miljöfrågor.

Banvärdering med Mats Karlsson som ansvarig, omslopning efter uppgjort schema eller vid behov

Kim Sintorn , Falkenbergs GK

Ordförande Ban- & Miljökommittén

0706-368280Ansvarig slope Halland

Mats Karlsson,
Rydö GK

073-2011323


Regionansvarig Banvärdering & Slopebedömning

Klas Bengtsson

0702-020259